slider
slider

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 7933/UBCK-GSĐC ngày 30/11/2018 về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/