slider
slider

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3824654                   Fax: 0269 3822847
Email: giacomex.fgl@gmail.com
 
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đưc thành lp ngày 13/9/2018.

Nhn thc đưc lĩnh vc Nông nghip Vit Nam còn rt nhiu tim năng và dư đa cho phát tri(như phân tích phn dưi), sn phm nông sn và thc phm là nhu cu thiết yếu nên Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã la chn lĩnh vc Nông nghip là ngành ngh kinh doanh ct lõi cho đnh hưng phát trin ca mình. Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai có chiến lưc phát trin lâu dài và bn vng vi ngành Nông nghip Vit Nam. Đnh hưng phát trin ca Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai là tng bưc tham gia vào chui giá tr ca ngành Nông nghip và Thc phm các khâu Phát trin th trưng-->Chế biến-->Trng trt & Chăn nuôi-->Phân phi (NI ĐA VÀ XUT KHU).
 
Đnh hưng chiến lưc trong giai đon 5 năm đu phát trin (2018-2023), Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai s tp trung vào lĩnh vc Nông nghip 02 khâu chính là: Phát trin th trưng - Đu tư phát trin vùng nguyên liu thông qua các d án trng trt giá tr caoKế hoch t năm 2024 tr đi, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai s phát trin lĩnh vc chế biến nông sn cao cp và đng thi phát trin h thng phân phi nông sn và thc phm chuyên bit.

Công tác xây dng thương hiu và phát trin th trưng: Đây  s là đim ni bt và là thế mnh ca Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, vi kinh nghim ngoi thương và năng lc quan h quc tế đã đưc tri nghim trưc đó ca Ban Lãnh đo Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và Ban Xut Nhp Khu, Công ty s đy mnh công tác phát trin th trưng xut khu cho các mt hàng nông sn ca Công ty.

Công tác xây dng cơ s vt cht cho kinh doanh: Đến nay, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai  đã xây dng đưc cơ s sn xut và chế biến nông sn tương đi ln đm bo cho công sut kinh doanh kh dng đáp ng cho chiến lưc phát trin ca 10 năm tiếp theo, vi mc tiêu doanh thu kh dng mc 10.000 t đng vào năm 2025. Các cơ s sn xut đã xây dng đưc g(1) 04 t hp Chế biến và thu mua Nông sn vi công sut sn xut thiết kế có th đt doanh thu kh dng mc khong 6.000 t đng/năm cho hai mt hàng h tiêu và cafe xut khu.

Trng trt phát trin vùng nguyên liu: Qu đt 2000 ha Tây Nguyên đ phát trin vùng nguyên liu trng cây cà phê và các loi cây giá tr cao có th đem li doanh thu kh dng khong 1.500 t đng/năm.

Nông nghip Vit Nam là mt ngành có li thế Quc gia ca Vit Nam.
Ngoài điu kin thiên nhiên ưu đãi như th nhưng và khí hu, nưc ta có mt lc lưng lao đng đông đo chiếm đến 70% dân s. Theo t chc Nông Lương Thế gii (FAO), Vit Nam có điu kin khí hu và th nhưng rt thun li cho phát trin Nông nghip. Ngoài 03 vùng chính có điu kin phát trin trng trt thun li vào bc nht thế gii như đng bng châu th Sông Hng, đng bng châu th sông Cu Long (Mekong) và Tây Nguyên, cng vi b bin dài hơn 3000km và trên 5 triu ha rng sn xut thì Vit Nam có th tr thành ni cơm ca thế gii và là nơi có th cung cp các sn phm Nông-Lâm-Hi sn đ cho c mt Châu Lc ln nếu nưc ta có đu tư thích đáng cho lĩnh vc này.

Thc tin cho thy, mc dù din tích nưc ta không vào top đu thế gii như mt sc, nhưng Vit Nam đã có đến 08 mt hàng nông, lâm, hi sn xut khu đng th nht, nhì ca thế gii. Vic canh tác nông nghip, nuôi trng thy sn và phát trin lâm nghip Vit Nam đưc coi là rt thun li do điu kin khí hu và th nhưng, không như hu hết các nưc có điu kin khí hu hàn đi như Châu Âu, Nht Bn, Hàn Quc, M... hay các nưc có khí hu khô, sa mc như Trung Đông, Châu Phi... thì điu kin canh tác và nuôi trng là khó khăn và tn kém hơn.  
Tuy nhiên, do chưa đưc đu tư và quan tâm thích đáng, nên ngành nông nghip Vit Nam còn rt nhiu hn chế như quy mô trng trt manh mún, công ngh ging chưa phát trin, công ngh sau thu hoch chưa tt, công ngh chế biến chưa cao, cht lưng sn phm mi mc trung bình, h thng logistics còn kém, năng lc xúc tiến thương mi và xây dng thương hiu còn hn chế. Tt c các hn chế nêu trên dn đến giá tr gia tăng cho sn phm nông-lâm-hi sn ca Vit Nam còn thp. Tuy nhiên, nếu xét v mt ngưc li-t góc nhìn ca kinh doanh thì nhng tn đng nêu trên li là các cơ hi và dư đa to ln cho các nhà đu tư tham ra vào lĩnh vng nông nghip nhm đem li giá tr gia tăng cho chính mình và cho ngành nông nghip Vit Nam.

V góc đ vĩ mô, Chính ph Vit Nam và B Nông nghip & Phát trin Nông thôn đã nhn thc đưc các tn ti và hn chế ca ngành nông nghip nên đã có quyết tâm tái cơ cu ngành nông nghip nhm phát huy tim năng thc s cho ngành nông nghip, to cơ hi cho doanh nghip đng hành cùng nông dân tham gia sâu vào chui giá tr trong nông nghip. 03 đim chính trong tái cơ cu ngành nông nghip mà Chính ph Vit Nam đang tích cc theo đui như sau:

- Tái cơ cu quy mô sn xut theo hưng tích t rung đt nhm đt quy mô công nghip hóa nông nghip, to điu kin thun li hơn cho doanh nghip tiếp cn qu đt thông qua giao đt trc tiếp hoc liên kết vi nông dân. (Đây là đim then cht cho kh năng phát trin hơn na ca ngành nông nghip Vit Nam, ch có tích t rung đt quy mô ln thì mi có th phát trin nông nghip quy mô công nghip. Ch quy mô công nghip thì mi có th ng dng trit đ khoa hc và công ngh vào trng trt, chế biến và gim chi phí logistics. Làm đưc điu này thì mi h đưc giá thành, kim soát đưc cht lưng, nâng cao đưc giá tr và năng lc cnh tranh cho hàng hóa. Thi đim hin nay là rt phù hp cho tái cơ cu rung đt, s mnh lch s ca vic chia nh rung đt đã hoàn thành và li thi, vì mô hình này không đem li hiu qu, kém sc cnh tranh và không sn xut đưc hàng hóa thương phm. Thc tế như hin nay chúng ta thy, nông dân mt s nơi đã t b rung do trng trt quy mô nh l không có hiu qu).  

- Thiết lp hành lang pháp lý điu chnh mi quan h gia 04 nhà trong nông nghip (Nhà nưc-Nhà nông-Nhà khoa hc-Nhà kinh doanh). "Đây cũng là mt đim qua trng trong tái cơ cu ngành nông nghip, nếu chúng ta không có thiết chế đm bo an toàn cho nhà kinh doanh thì h không th đu tư vào lĩnh vc trng trt như ging và vt tư cho nông dân. Thc tế trưc đây đã thy, rt ít doanh nghip chp nhn đu tư cho nông dân do chưa có hành lang pháp lý hoàn chnh đ bo v doanh nghip nếu trong trưng hp nông dân không giao, bán sn phm li cho doanh nghip như cam kết. Chính vì vy, xu hưng cho đến nay là Doanh nghip t tiếp cn và phát trin qu đt trng nguyên liu ca riêng mình, điu này dn đến hn chế v quy mô sn xut".

* Ban hành các chính sách ưu đãi và h tr cho nhà đu tư và h tr nông nghip. (Lĩnh vc nông nghip nh hưng rt ln đến s n đnh ca xã hi và quc kế dân sinh đi vi Vit Nam nói riêng và các nưc trên thế gii nói chung. Chính vì vy, hu hết các nưc đu có các chính sách h tr rt ln cho nông nghip, k c các nưc có nn kinh tế đã phát trin như Nht Bn, M, Trung Quc... Vit Nam thì lĩnh vc nông nghip li càng quan trng hơn, do có đến 70% dân s đang làm ngh nông).  

Tim năng cho các Doanh nghip Vit Nam tham ra vào lĩnh vc Nông nghip:
Như đã nêu trên, do nông nghip Viêt Nam mi phát trin mc còn cơ bn do chưa có đu tư thích đáng nên còn nhiu tim năng và dư đa rt ln cho các doanh nghip có th đu tư khai thác giá tr gia tăng t ngành này trong hu hết các khâu t công ngh ging... đến phân phi sn phm. Tim năng ca chui giá tr trong nông nghip có th lit kê ra như sau:

1- Tham gia vào nghiên cu công ngh ging: Công ngh ging là đim còn yếu ca Vit Nam, nưc Thái Lan đã rt thành công trong lĩnh vc phát trin công ngh ging. Giá tr cao nht trong chui sn xut nông nghip là khâu ging, Vit Nam chúng ta đã thy vài công ty đã và đang gt hái đưc thành công trong lĩnh vc này như Công ty Ging Thái Bình, Công ty Bo v Thc vt An Giang (nay là Tp đoàn Lc Tri)... Hin Vit Nam đang hi nhp sâu dn vào nền kinh tế thế gii, nên vic chuyn giao và hp tác phát trin công ngh ging là cơ hi các doanh nghip Vit phát trin.

2- Tham gia vào sn xut vt tư nông nghip: Phân bón, thuc tr sâu sinh hc, máy móc sn xut, công ngh chăm sóc vt nuôi cây trng... còn phát trin yếu ca Vit Nam. Đây là khong trng rt ln mà các Doanh nghip Vit có th tham gia đ t ch các sn phm do Vit Nam sn xut. Thc trng thì chúng ta đã có nhng sn phm ni đa có cht lưng tương đi tt như thuc tr sâu sinh hc, phân bón vi sinh, h thng tưi nưc t đng... Nhưng khâu yếu ca các doanh nghip Vit là quy mô đu tư, h thng kim soát cht lưng và đc bit là khâu qung bá và phát trin thương hiu.

3- Tham gia vào lĩnh vc trng trt: Lĩnh vc này có th đem đến cơ hi rt ln cho các doanh nghip Vit. Ch trương tái cơ cu  Nông nghip ca Chính ph như tích t qu đt và to điu kin thun li hơn cho doanh nghip tiếp cn ngun đt đ trin khai trng trt nông, lâm, hi sn quy mô công nghip đang dn hin hu. Nếu trng trt quy mô công nghip, ng dng công ngh cao và áp dng logistics hin đi thì s đem giá tr gia tăng rt cao t lĩnh vc trng trt. Vd: nếu trng lúa quy mô 100 ha tr lên thì giá thành lúa thưng mc 3.500đ-4.000đ/kg, trong khi hin ti nông dân Min Bc trng lúa vi giá thành lên đến 5.200đ-5.400đ/kg. Nếu so vi giá th trưng hin ti thì ch riêng ngành trng lúa quy mô công nghip có th có li nhun khong 40% (lúa có th trng 1 năm 2 v). Chúng ta thy ngưi nông dân trng cây cam, quýt, bưi, h tiêu, cacao, bơ..., quy mô nh l, đã có li nhun t 500 triu đến 1,5 t đng/ha. Hin nay nhu cu cho rau, c, qu, tht, cá... sch là vn đ bc xúc vi 90 triu dân Vit, hin ngưi Vit đã nhn thc đưc vn đ an toàn v sinh thc phm nên cơ hi cho các doanh nghip có đu tư nghiêm túc phát trin và phân phi các sn phm sch có giá tr gia tăng và li nhun là rt cao.

4- Tham gia vào lĩnh vc chế biến sâu: Các sn phm nông, lâm, hi sn ca Vit Nam cơ bn vn dng thô hay tiêu chun, đng thi các h thng chế biến nông, lâm, hi sn ca các doanh nghip Vit còn mc có hàm lưng công ngh trung bình nên sn phm đu ra có cht lưng chưa cao, dn đến giá tr gia tăng thp. Chiến lưc các doanh nghip Vit cn phi chú trng đu tư vào công ngh chế biến sâu hơn, ưu tiên hơn v cht lưng nhm to giá tr gia tăng cao. Ví d: Hai ngưi Pháp va qua đã thành công trên đt Vit trong vic phát trin thương hiu riêng cho sn phm ko sô cô la t nguyên liu cacao ca Vit Nam, vi cht lưng ho hng ca nguyên liu Vit h đã có thương hiu ko sô cô la tt nht thế gii vi giá bán đt gp 8 ln sô cô la cùng loi ti các th trưng Âu, M... Chúng ta không thiếu các loi nguyên liu tt như caocao, h tiêu, ht điu, bơ..., vn đ còn li là k thut và công ngh chế biến.

5- Tham gia vào lĩnh vc logistics: Khâu này đóng vai trò vô cùng quan trng cho mng phân phi, các khâu bo qun, tăng tiến đ giao hàng, gim giá thành vn ti... Chúng ta vn thy vng bóng Vit Nam mt h thng logistics hiu qu cho nông sn, hi sn và thc phm.

6- Tham gia vào lĩnh vc đóng gói sn phm và phát trin thương hiu: Đây cũng có l là khâu mà còn rt nhiu cơ hi đ làm, chúng ta thy đến phân na sn phm nông, lâm, hi sn ch cn có công ngh đóng gói, bo qun ri làm thương hiu tt đã có th to thêm giá tr gia tăng.

7- Tham gia vào lĩnh vc phân phi sn phm và phát trin th trưng xut khu: Mt vài sn phm như go, đ khô, tht, rau qu sch... cũng có th phát trin thành mt chui phân phi. c ta vng bóng các h thng phân phi chuyên bit cho thc phm, nông sn, hoa qu... nên vng bóng các thương hiu đ quy mô và thương hiu cho ngưi tiêu dùng tìm đến và la trn.

Tim năng th trưng đu ra cho ngành Nông nghip Vit:
Ngoài các tim năng chui ca ngành nông nghip nêu trên chúng ta phi k đến tim năng v th trưng cho ngành nông sn và thc phm ca Vit Nam. Chúng tôi thy vn đ th trưng không phi là đim cn lo lng cho Vit Nam, nếu chúng ta có h thng sn phm cht lưng tt và năng lc cung ng n đnh thì cơ hi đu ra cho ngành nông sn Vit là rt tim năng nếu xét đến nhu cu ca thế gii đi vi các mt hàng nông sn thuc thế mnh ca Vit Nam và mt th trưng ni đa đến 90 triu dân.

Chúng ta có th trưng khng l bên cnh là nưc Trung Quc, theo đánh giá ca FAO thì trong tương lai gn Trung Quc là nưc có nguy cơ thiếu trm trng v lương thc, thc phm, nông sn... Nưc Nht có nguy cơ già hóa dân s và đc bit thiếu lc lưng lao đng trong ngành sn xut nông nghip nên đã có kế hoch đu tư phát trin trng trt nông nghip Vit Nam đ đm bo cho nhu cu ca h. Ngoài ra, cơ hi th trưng cho nông, lâm, hi sn ca Vit Nam ngày càng đưc m rng khi gn đây nưc ta tích cc tham gia vào rt nhiu hip đnh thương mi t do FTA Vit Nam-EU, FTA Vit Nam-Hàn Quc, hip đnh EAEC và có th là CPTPP. Th trưng thuc các hip đnh thương mi t do nêu trên mà Vit Nam va tham ra đu có tính b sung nhu cu các sn phm Nông nghip thuc thế mnh ca Vit Nam như Nông sn (h tiêu, cafe, cacao, ht điu, gia v, tinh bt sn, go, hoa qu nhit đi, nguyên liu dưc..), hi sn, đ g

Ngoài ra còn phi nói đến th trưng ni đa đy tim năng cho 90 triu dân đi vi các mt hàng nông sn, lương thc và thc phm. Chúng ta đu thy th trưng trong nưc có xu hưng cn các mt hàng này cht lưng cao hơn, an toàn v sinh thc phm, có mu mã thương phm tt... Đây là cơ hi rt ln cho các Doanh nghip Vit nếu có chiến lưc nghiêm túc khai thác th trưng ni đa.

Vi nhn thc và đánh giá nêu trên, chúng tôi thy ch có ngành Nông nghip mi đem đến thnh vưng cho ngưi dân và Doanh nghip Vit Nam. Nếu làm công trong các lĩnh vc công nghip ph tr, dt may... thì ch có th thu nhp đến chc triu/tháng/công nhân, nhưng nếu biết phát trin nông nghip thì 1ha đt có th đem li li nhun vài trăm triu đến c t đng/h dân.

Nhn thc đưc các cơ hi nêu trên, trong nhng năm gn đây cng đng Doanh nghip Vit Nam đã có bưc chuyn mình mnh m, tích cc đu tư vào lĩnh vc Nông nghip và Thc phm như VINGroup, Massan, Hòa Phát, Himlam... ngoài các Doanh nghip đã thành công trưc đó như VINAMILK, VISAN, CAFE Biên Hòa, Tp đoàn Lc Tri, Trung Nguyên... 
 
Vi quyết tâm, kinh nghim và đam mê, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đang trin khai tng bưc chiến lưc đu tư lâu dài và bn vng vào lĩnh vc Nông nghip, phn đu mc tiêu tr thành mt Doanh nghip hàng đu trong lĩnh vc Nông nghip vào năm 2025, mt Doanh nghip Nông nghip tm c ca khu vc vào năm 2030 và mt Doanh nghip đem li nhiu giá tr hơn cho cng đng Vit Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng /Yết Kiêu , Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824654 - Fax: 0269 3822847

Email: giacomex.fgl@gmail.com - Website: http://gialaicoffee.com.vn/